Payment | ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน PzVPS


ช่องทางการชำระเงินแบบธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา
ธนาคารกรุงไทย Veerapat Charinkan 982-9-63206-7 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ธนาคารกสิกรไทย Veerapat Charinkan 009-3-72265-5 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ Veerapat Charinkan 407-741769-8 รอยัลพารากอน
ธนาคารกรุงเทพ Veerapat Charinkan Coming Soon... Coming Soon...
*เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินของการชำระเงินในแต่ละรายการ กรุณาโอนเงินให้มีเศษสตางค์ เช่น ยอดค่าชำระบริการ 500 บาท ให้โอนเป็น 500.11 เป็นต้น


ช่องทางการชำระเงินอื่นๆ User ID / Link อัตราค่าธรรมเนียม
TMTOPUP ID (TrueMoney) pipe34150 ค่าธรรมเนียม 14.9% ต่อรายการ
TMTOPUP LINK (TrueMoney) https://www.tmtopup.com/topup/?uid=73628 ค่าธรรมเนียม 14.9% ต่อรายการ
PayPal pipebcc@hotmail.com ค่าธรรมเนียม 5% + 20 บาทต่อรายการ
True Wallet Not Available ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ
**อัตราค่าธรรมเนียมและยอดที่ชำระเงินมีแจ้งในหน้าการชำระเงิน สามารถดูยอดที่ต้องการชำระได้ที่หน้าเว็บ