Terms and Conditions | ข้อตกลงในการใช้งาน PzVPS

เงื่อนไขในการใช้บริการ PzVPS


เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า โปรดอ่านเงื่อนไขในการให้บริการของทาง PzVPS.com รวมถึงข้อตกลง รายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขและข้อตกลง ดังกล่าวก่อนการใช้บริการครับ


1. ห้ามเปิดเว็บไซต์ที่ลามกอนาจาร การขายบริการ หรือเว็บที่มีเนื้อหา 18+
2. ห้ามใช้บริการในทางที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข การพนัน ยาเสพติดทุกประเภท
3. ห้ามใช้บริการในทางที่เผยแพร่เกี่ยวกับไวรัส หรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ผิดกฏหมายทางการค้า
4. ห้ามใช้บริการในทางที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยให้โหลดไฟล์ ฝากไฟล์ต่างๆ บริการ E-Mail ฟรี
5. ห้ามใช้บริการในทางที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
6. ห้ามใช้บริการในทางที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่น
7. ห้ามใช้บริการไปในทางเผยแพร่ ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
8. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนใช้บริการกับทางผู้ให้บริการเป็นจริงทั้งหมด หากพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นจริง ทางผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและระงับบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สำหรับการใช้งาน VPS ห้ามกระทำด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้
9.1 ห้ามเก็บไฟล์ผิดกฏหมายและผิดลิขสิทธิ์ หรือเปิดไฟล์ที่ผิดลิขสิทธิ์
9.2 ห้ามใช้งาน i/o หนัก จนเกิดความเสียหายกับระบบทั้งหมด
9.3 ห้ามทำ load average เกิน 1.5 เท่าของจำนวน Core ของตนเองเป็นเวลา 30 นาที
9.4 ห้ามลง Appserv ในการใช้งานโดยเด็ดขาด !
9.5 ห้ามใช้โปรแกรมช่วยโหลด (IDM)โหลดบิท เปิด Camfrog เปิด Stream หรือการกระทำใดๆ ที่ดึง Bandwidth โดยเด็ดขาด
9.6 ห้ามใช้ VPS เพื่อการโจมตีระบบของเซิฟเวอร์ หรือบุคคลอื่นเช่น Ddos,Spaming,Bot Net หรือในลักษณะอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ี่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
9.7 ห้ามใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำการแจกหรือให้บริการ Free Hosting ฝากไฟล์หรือ Backup Server ที่ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ลด
9.8 เว็บไซต์ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ
10. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์หรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องให้ Password แก่ผู้ให้บริการ
11. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำสิทธิการใช้ไปในจำหน่ายแก่บุคคลอื่นๆ ในวิธีใดก็ตาม หากเกิดความเสียหายต่างๆทางผู้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
12. สำหรับการชำระค่าบริการรายเดือน ให้ผู้ใช้บริการชำระเงินก่อนเวลา 3 วันก่อนวันที่หมดอายุ (สำหรับรายเดือน) หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับเครื่องของผู้ใช้บริการทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเป็นสมาชิกของลูกค้าในกรณีใดๆ ก็ตามที่ทำให้ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นเสียหาย
14. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น หากมีการโดนโจรกรรมข้อมูลต่างๆ ถูกน้ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ถือว่าเป็นความผิดของผู้ใช้บริการ
15. ในกรณีที่ลืม,โดนแฮก Password ในการเข้าใช้งาน ลูกค้าจำเป็นต้องเสียค่าลงระบบใหม่ สำหรับการใช้งานต่อ
16. ในกรณีที่ระบบมีการเสียหายของระบบโดยเกิดจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในทุกๆ กรณี และหากต้องการใช้งานในตัวระบบใหม่ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเสียค่าลงระบบใหม่ สำหรับการใช้งานต่อ
17. ในการจดโดเมนเนมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด โดยที่ผู้ดูแลระบบจะเป็นคนจัดการให้ในกรณีที่เชื่อมกับ VPS
18. ในการย้ายโดเมนเนม ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการรายปีล่วงหน้าเพื่ดำเนินการย้ายโดเมนเนม และยืนยันสำเนาบัตรประชาชนในการขอย้าย
19. ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software ดังนั้นปัญหาในการใช้งานด้านต่างๆ โดยทั่วไปผู้บริการขอสงวนสิทธ์ในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยจะแนะนำผู้ที่เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวก โดยหลักผู้บริการจะตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานรวมไปถึงการดูแลเครื่องเซิฟเวอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติเท่านั้น
20. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ อีเมลและอื่นๆ ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
21. ผู้ใช้บริการสามารถยืนเรื่องทำสัญญาในการเช่าซื้อเครื่องเซิฟเวอร์ได้ โดยที่กรรมสิทธิ์ระหว่างการเช่าซื้อยังเป็นของผู้ให้บริการ
22. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามกำหนด ผู้ให้บริการขอระงับการให้บริการ และจะดำเนินการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน 3 วันหลังจากวันที่เริ่มระงับการใช้งาน
23. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามกำหนด แต่ได้แจ้งจุดประสงค์ในการไม่ชำระเงินแล้ว ผู้ให้บริการสามารถตัดสินใจที่จะกระทำการต่างๆ เพื่อเป็นผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
24. ในกรณีที่มีข้อมูลสูญหาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
25. ในการเช่าซื้อเครื่องเซิฟเวอร์ หากผู้ใช้บริการ กระทำการใดๆ โดยมิชอบหรือละเมิดข้อตกลงต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
26. หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการส่วนของเครื่องและผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้งานเครื่องได้จนถึงวันหมดอายุเงื่อนไขการคืนค่าบริการ (VPS & Dedicated)
1. ในการคืนเงิน ให้ผู้ใช้บริการแจ้งขอรับการคืนค่าบริการก่อน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน
2. ในกรณีที่ขอเงินคืนโดยไม่มีเหตุผลเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการจำเป็นที่จะต้องหักครึ่งราคาของในแต่ละแพลนพร้อมค่าระบบ ตามเงื่อนไขข้อที่ (1)
3. ในกรณีที่เครื่องที่ใช้งานมีปัญหาที่เกิดจากทางผู้ให้บริการ โดยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางผู้ให้บริการยินดีคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวนตามที่เวลาที่ลูกค้าได้ใช้งานไป
4. ผู้ใช้บริการต้องส่งสำเนาบัญชีธนาคารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนกับทาง PzVPS เมื่อได้ทำการขอคืนค่าบริการ
5. ในกรณีที่ปลอมแปลงหลักฐานหรือสร้างหลักฐานปลอมแปลงเพื่อการขอคืนค่าบริการ ทางผู้ให้บริการขอไม่ชดเชยค่าเสียหายและค่าบริการทั้งหมด
6. หลังจากการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการสามารถปิดบริการนั้นได้ทันที
7. ระยะเวลาการคืนค่าบริการ การดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นับจากวันที่ขอคืนค่าบริการ
8. ไม่มีการขอคืนเงินในกรณีใดๆ ก็ตามเมื่อลูกค้าผิดข้อตกลงด้านบนทุกกรณี

***ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการบริการโดยไม่มีการคืนค่าบริการ ถ้าผู้ใช้บริการมีการขัดต่อเงื่อนไขทั้งหมดตามข้างต้นที่กล่าวมา
แก้ไขล่าสุด 19 ตุลาคม 2558 - PzVPS


Accept & Register